MERCENARUL ROMAN

GABRIEL OPREA PRIMESTE o spaga blindata de la URDAREANU

Articol publicat in: Politica


Cum ?i-a majorat patronul grupului UTI marja de profit: disponibiliz?ri, reduceri salariale temporare ?i chirii mai mici


Doi fo?ti directori din Romarm acuz? sprijinul acordat la nivel înalt companiei UTI, condus? de Tiberiu Urd?reanu, pentru înzestrarea Armatei cu 400 de TAB-uri. În discu?iile despre influen?a firmei UTI la vârful Armatei, gen. C?t?lin Moraru, ?eful Înzestr?rii din MApN, declara c? poate „zbura” oricând. Jocurile se fac ?i la Ministerul Economiei.

Valoarea viitorului contract se ridic? la aproximativ 1,2 miliarde de euro. Unul dintre favori?i în preluarea managementului programului este firma UTI, abonat? la contracte masive cu statul. Ministrul Gabriel Oprea (49 de ani) este acuzat de sindicali?tii din industria de Ap?rare c? face jocul acestei firme.

Un proiect numit dorin??

La 30 august 2010, Ministerul Ap?r?rii ?i cel al Economiei au semnat un document prin care începea colaborarea pentru realizarea prototipului. Managementul Proiectului fusese plasat Companiei Na?ionale Romarm (CNR), care are în subordine 15 fabrici de armament, printre care ?i cea de la Moreni, unde s-a f?cut TAB-ul SAUR 2. Îns?, la 30 septembrie 2010, la numai o lun? de la începerea colabor?rii, programul a fost stopat de directorul CN Romarm Vasile Cri?an. În aceea?i zi, Consiliul de Administra?ie al companiei s-a întrunit ?i a modificat organigrama, eliminând din schem? postul de director adjunct, ocupat de George Ioana, ?i cel de director tehnic, ocupat de Constantin Oprea. Ulterior, Ioana ?i Oprea au demisionat din Romarm.

Cei doi erau sus?in?torii proiectului. Ei acuz? conducerea Ministerului Economiei, cât ?i pe unii oficiali din MApN c? au f?cut presiuni pentru preluarea managementului programului de c?tre compania UTI, controlat? de omul de afaceri Tiberiu Urd?reanu (57 de ani), fiul generalului Tiberiu Urd?reanu, fost ?ef al Comandamentului Infanteriei ?i Tancurilor din MApN în 1989.

Invita?ie,nu licita?ie

La 9 august 2010, Romarm a transmis c?tre UTI, dar ?i c?tre alte firme din industria de ap?rare o adres? prin care face o invita?e pentru o participare comun? la un proiect de realizare a unui transportor blindat. Celelalte firme sunt IOR, Prooptica, Interactive, Elprof, Aerostar Bac?u, Electro Optic, Syscom, Optotechnologies, SIMPTEX ?i Institutul de Cercet?ri Electronice. Firmele contactate de Romarm pentru colaborare au confirmat participarea la proiect. La 1 septembrie, UTI transmite inten?ia de a participa la managementul proiectului al?turi de Romarm.

Directorul general al Romarm, Vasile Cri?an, îi solicit? directorului tehnic, Constantin Oprea, s? participe la „discu?ii privind oportunitatea ca UTI s? devin? partener principal al?turi de Romarm”. Constantin Oprea sus?ine c? nu a acceptat o colaborare cu UTI temându-se de pierderea proiectului: „La toate întâlnirile la care a participat, UTI nu a avut o ofert? clar? în ceea ce prive?te colaborarea cu noi. Dac? le permiteam s? intre în managementul proiectului ?i s? devin? ?i integratori ne puteam trezi c? opreau programul ?i puteau chiar s? vin? cu un plan de rezerv? de achizi?ie a unui transportor. Exist? temeri c? UTI ar avea leg?turi cu produc?torul francez Renault Trucks Defence”.

UTI face analize din toate pozi?iile

Conducerea UTI ?i-a exprimat punctul de vedere prin intermediul Direc?iei sale de comunicare: „Nu exist? niciun fel de acord de colaborare cu firma francez? Renault Trucks Defense. În perspectiva realiz?rii proiectului consider?m c? trebuie analizat? colaborarea cu companii cu realiz?ri majore în domeniu. Dac? aceast? cooperare se face cu firma Renault Trucks Defense sau cu alt? companie, va fi rezultatul analizei f?cute la nivelul colectivului de proiectare ?i de management al proiectului, în func?ie de cerin?ele care trebuie îndeplinite ?i de obiectivul de a realiza un produs într-o concep?ie româneasc? ?i, bineîn?eles, de concluziile analizelor f?cute cu speciali?tii ?i structurile Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, care vor participa la etapele de validare pe parcursul procesului de definitivare a proiectului”.

Directorii demisionari din Romarm sus?in c?, în prima parte a lunii septembrie, asupra lor s-au f?cut mai multe presiuni pentru a accepta un parteneriat cu UTI. „S-au f?cut presiuni asupra noastr? din partea directorului general, Vasile Cri?an, ?i a generalului C?t?lin Moraru de la departamentul de Armamente al MApN, s? accept?m implicarea firmei UTI în managementul proiectului”, a declarat, pentru „Adev?rul”, fostul director adjunct al Romarm George Ioana. Directorul Romarm, Vasile Cri?an, a refuzat o discu?ie direct? cu reporterii, ar?tându-?i disponibilitatea de a prezenta un punct de vedere prin intermediul Departamentului de comunicare din Ministerul Economiei. Pân? la publicarea articolului, directorul Romarm nu a transmis punctul de vedere. Lips? de reac?ie au avut ?i ministrul Economiei, Ion Ariton, ?i secretarul de stat din acela?i minister, Claudiu Stafie, care are ?i calitatea de pre?edinte al Consiliului de Administra?ie al Romarm. Generalul C?t?lin Moraru a negat c? ar fi intervenit pentru UTI în acest moment al proiectului. „­N-aveam cum s? fac a?a ceva. Eu am avut mai multe discu?ii referitoare la modul în care se desf??oar? proiectul”, a declarat el pentru „Adev?rul”.

La 21 septembrie, Departamentul pentru Armamente al MApN a transmis Romarm o adres? prin care precizeaz? c? se teme de unele probleme tehnice ale proiectului. ?eful departamentului, generalul C?t?lin Moraru a solicitat conducerii Romarm „m?suri rapide ?i energice pentru corectarea ?i solu?ionarea problemelor aferente proiectului. În caz contrar ne rezerv?m dreptul de a lua în calcul ?i alte posibilit??i de abordare a procedurii de achizi?ie care s? nu pericliteze siguran?a na?ional? ?i nici angajamentele fa?? de NATO”.

Demiteri cu dedica?ie

Dup? adresa primit? de la Ministerul Ap?r?rii, echipa Romarm care dezvolta proiectul a avut cinci întâlniri cu firmele care au acceptat colaborarea pentru prototipul SAUR 3. „Noi am continuat întâlnirile pentru a vedea cu ce se implic? fiecare partener în proiect. În acest timp au fost presiuni asupra noastr? s? semn?m în?elegerea cu UTI. Aceste presiuni au venit de la colonelul Moraru de la MApN, de la secretarul de stat din ­MECMA Claudiu Stafie ?i de la directorul Direc?iei pentru Armamente din Ministerul Economiei, Aurel Lascu”, a declarat fostul director tehnic al Romarm, Constantin Oprea.

La data de 30 septembrie 2010, directorul Romarm a emis Decizia 157 prin care „începând cu data prezentei se stopeaz? toate activit??ile legate de proiectul «Transportor blindat pentru trupe 8×8 SAUR 3»” În aceea?i zi, Ministerul Economiei a convocat, la Romarm, Consiliul de Administra?ie. ?edin?a nu a fost condus? de pre?edintele Consiliului, Claudiu Stafie, acesta delegându-l s?-l reprezinte pe Aurel Lascu (48 de ani), fost secretar de stat la MApN, pe probleme de înzestrare. Dup? ce au fost analizate mai multe aspecte legate de proiectul ­SAUR 3, Lascu a supus votului o nou? organigram?, cu toate c? ultima modificare a organigramei avusese loc în urm? cu nici dou? luni, la 2 august 2010. În noua structur?, posturile de director adjunct ?i director tehnic disp?reau, iar directorii Ioana ?i Oprea erau redistribui?i pe alte func?ii în cadrul companiei. Mai mult fa?? de ultima organigram?, noua schema de personal cre?tea de la 89 la 120 de posturi. În ceea ce-l prive?te pe Lascu, el de?ine mai multe func?ii. Cea de director al Direc?iei pentru Armamente în Ministerul Economiei, membru al Consiliului de Administra?ie la Romarm ?i administrator special la Uzina Mecanic? Moreni, unde ar fi urmat s? se realizeze SAUR 3.
În perioada 2003-2004 a fost director de proiect, în Maroc, pentru o firm? implicat? în afaceri cu armament, controlat? de generalul în rezerv? Otto Breuer, fost director adjunct al Canalului Dun?re-Marea Neagr?.

Gabriel Oprea, ministrul-cameleon

Dup? modificarea organigramei Romarm au ap?rut zvonurile despre preluarea managementului proiectului de c?tre UTI. Muncitorii de la Moreni au solicitat o întrevedere la Ministerul Ap?r?rii. Cartel Alfa, confedera?ia la care este afiliat sindicatul de la Moreni, s-a prezentat la Ministerul Ap?r?rii pentru a sus?ine muncitorii din subordinea Romarm. „În prima jum?tate a lunii octombrie am fost la domnul ministru Oprea cu domnii Bogdan Hossu ?i Gheorghe Sora. Domnul ministru ne-a spus c? nu se discut?, «programul SAUR se face cu Romarm, la Moreni». Domnul Hossu a ridicat ?i problema UTI. Aici m-a surprins domnul ministru care a avut o reac?ie ciudat?. Ne-a spus c?, dac? UTI, care a preluat institutul de cercetare al Romarm, în 2008, poate ajuta, nu are nimic împotriv?”, a mai declarat Bucuroiu.

Pre?edintele Federa?iei Solidaritatea Metal, care are în componen?? ?i sindicatele din industria de Ap?rare, Gheorghe Sora, a remarcat o alt? replic? a lui gabriel oprea referitor la cazul UTI. „Domnul Hossu i-a spus ministrului, c? la institutul preluat de la Romarm, UTI mai are doi ingineri ?i 40 de ?oferi. Atunci, ministrul a devenit brusc nervos ?i a replicat c? unul sau doi speciali?ti, dac? sunt buni, trebuie folosi?i”, a declarat Sora.

Liderii de sindicat sus?in c?, în ciuda asigur?rilor date de ministrul Gabriel Oprea, cursul proiectului este cu totul altul, existând presiuni din partea unor directori atât din Ministerul Economiei, cât ?i din cel al Ap?r?rii, pentru sus?inerea firmei UTI. Pân? la publicarea acestui articol, ministrul Ap?r?rii nu a r?spuns solicit?rii „Adev?rul” prin care ceream l?muriri în aceast? afacere.

Stadiul proiectului

Dup? demisia directorilor Constantin Oprea ?i George Ioana, Romarm nu a semnat cu UTI un proiect de colaborare pentru realizarea transportorului. Proiectul este suspendat ?i este deja întârziat. „Directorul de la Uzina Mecanic? Moreni, Bogdan R?zvan, a fost de mai multe ori la Bucure?ti ?i i s-a solicitat s? accepte un contract cu UTI. Temerea noastr? e c? UTI face prototipul cu noi ?i apoi face produc?ia de serie în alt? parte”, ne-a declarat liderul de sindicat de la Moreni, Constantin Bucuroiu. În replic?, Direc?ia de comunicare a UTI sus?ine c? produc?ia de serie a transportorului o va face la Moreni argumentând c? „se vor folosi capacit??ile de produc?ie din Romarm, dar ?i ale institutului nostru”.

În ceaea ce-i prive?te pe cei doi directori demisionari, ace?tia au contestat la ministrul Economiei, Ion Ariton, decizia Consiliului de Administra?ie de la Romarm de a le desfiin?a posturile. Atât ministerul Economiei, cât ?i cel al Ap?r?rii nu au transmis un punct de verere la solicitarea „Adev?rul” de a prezenta dac? cele dou? institu?ii, cât ?i directorii nominaliza?i în articol au vreo leg?tur? cu sus?inerea companiei UTI în vederea ob?inerii managementului proiectului pentru realizarea transportorului blindat.

SAUR 3, sus?inut la Senat

Programul na?ional pentru Transportorul blindat 8×8 a intrat ?i în aten?ia Comisiei de Ap?rare din Senat. „Am transmis o interpelare ministrului Ap?r?rii, Gabriel Oprea, ?i l-am întrebat despre problemele din acest program. Domnul ministru mi-a transmis c? dore?te s? realizeze acest program, îns? problemele sunt la Ministerul Economiei. Firmele implicate apar?in de acest minister”, a declarat pentru „Adev?rul” pre?edintele Comisiei de Ap?rare din Senat, Teodor Mele?canu.

Senatorul mai spune c? dezvoltarea programului cu firme din ?ar? este benefic atât industriei cât ?i Armatei. „Implicarea industriei române?ti de ap?rare are mai multe beneficii. În primul rând, social, pentru for?a de munc? angrenat? în program, iar în al doilea rând, fiind vorba de firme autohtone între?inerea transportorului este mai u?oar? ?i mai ieftin?”, a mai precizat Mele?canu. Pre?edintele comisiei consider? c? Uzina Mecanic? Moreni este capabil? s? realizeze transportorul, dat? fiind experien?a în domeniu.

UTI, abonat? la contracte cu statul

Compania condus? de Tiberiu Urd?reanu (foto), în vârst? de 57 de ani, are divizii în aproape toate sectoarele economiei. Printre marile contracte cu statul se num?r?:
- contract de 15 milioane de euro pentru dotarea sediilor MAI cu echipamente conform standardelor Schengen.
- contract pe 49 de ani pentru realizarea re?elei Netcity în Bucure?ti în care UTI trebuie s? investeasc? 202 milioane de euro. Rambursarea investi?iei se face prin închiriere de re?ele prin cablu.
- contract de 18,5 milioane de euro în parteneriat cu grupul austriac Swarco pentru managementul traficului în Bucure?ti.
- contract de 3,2 milioane de euro cu Administra?ia Canalelor Navigabile Constan?a pentru managementul traficului de nave pe Canalul Dun?re-Marea Neagr?.

“S-au f?cut presiuni asupra noastr? (…) s? accept?m implicarea firmei UTI în managementul proiectului”
George Ioana fost director adjunct Romarm

În prima parte a lunii octombrie, Constantin Oprea, director tehnic al Romarm, ?i George Ioana, director adjunct, au avut o întâlnire la Ministerul Ap?r?rii cu ?eful Departamentului de Înzestrare, generalul C?t?lin Moraru. Cei doi directori, actuali demisionari din Romarm, i-au cerut explica?ii lui Moraru referitor la derularea programului pentru realizarea transportorului ?i la implicarea UTI în proiect. Ioana ?i Oprea suspectau c? UTI ar putea veni cu un transportor blindat de produc?ie francez?, VBCI. Iat? transcriptul unor pasaje din discu?ie:

George Ioana (fost director adjunct Romarm): Sunte?i de acord cu mine c? UTI va veni cu VBCI (vehicul blindat pentru trupe de infanterie), pentru c? programul ?la pe care îl încep ei acum nu va merge?

C?t?lin Moraru (?ef Departamentul de Înzestrare din MApN): Poate s? vin? cu o solu?ie. Poate s? vin? cu Mowag (firm? elve?ian?), poate s? vin? cu VBCI, poate s? vin? cu un alt transportor.

George Ioana: ?i de ce, domnule general, nu putem s? facem ?i noi aici, în ?ar?, în România…?

C?t?lin Moraru: N-a spus nimeni s? nu facem în ?ar??

George Ioana: P?i nu se face! Pirania s-a f?cut în ?ar??

C?t?lin Moraru: Aia a fost altceva. A fost un contract pe 30 de buc??i, iar acum venim cu un contract cu fabrica?ie mai mare.

Constantin Oprea: Domnule general, vreau s? v? întreb: de ce e UTI, ?i nu Aerostar, de ce s? fie UTI ?i nu Interactiv, de ce UTI, ?i nu Prooptica?

C?t?lin Moraru: Nu pot s?-?i r?spund la întreb?rile astea. Te rog frumos, g?se?te-?i singur r?spunsurile! V-am mai zis c? nu vreau s? intru în astea. Pe mine m? face a?a din scurt, la mine e mai… la voi s-a f?cut Consiliu de Administra?ie, la mine nu se mai face niciun consiliu. Îmi zice c? de mâine ai zburat acolo”…

În cadrul discu?iei, Moraru nu a precizat exact de unde ar fi presiuni pentru un contract cu dedica?ie. Contactat de „Adev?rul” ?i întrebat dac? a sus?inut UTI în aceste discu?ii cu reprezentan?ii Romarm, generalul Moraru a r?spuns: „Nu am sus?inut UTI! Discu?iile avute au fost s? se g?seasc? variante pentru realizarea acestui proiect”.Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X